Složení kojenecké vody

Prvek Množství
Mangan 0,0005 mg/l (Mn)
Sodík
2,42 mg/l (Na+)
Hořčík 2,4 mg/l (Mg+)
Vápník 70,0 mg/l (Ca+)
Fluoridy <0,2 mg/l (F-)
Chloridy
1,16 mg/l (Cl-)
Sírany 10,1 mg/l (SO4 2-)
Draslík 1,14 mg/l (K)
Celková mineralizace TDS (180 °C) 172,0 mg/l

Voda FROMIN splňuje veškeré limity stanovené zákonem pro kojenecké vody. Kojenecká voda je denně testována akreditovanou laboratoří a je uváděna na trh pouze pokud je v pořádku! Je ideální pro Váš pitný režim.

Informace o zdroji vody Fromin

Z geografického hlediska je území v okolí jímacího vrtu součástí Českolipské kotliny, která vznikla tektonickým poklesem horninových bloků v české křídové pánvi. Podzemní voda pochází ze souvrství křemenných pískovců jizerského souvrství s výraznou blokovou odlučnosti (tzv. kvadrových pískovců) z hloubek 160–280 m pod stávající úrovní terénu. Vznik souvrství křemenných pískovců souvisí s ukládáním převážně písčitého materiálu v křídovém moři v průběhu asi 10 milionů let. Během této doby dosáhly písčité uloženiny mocnosti až 400 metrů. Stáři hornin, které jsou zdrojem podzemní vody ve vrtu, je odhadováno na 88–90 milionů let.

Zdrojem těchto podzemních vod jsou atmosférické srážky (vzhledem ke staří vody původně ledovce), které se do obzoru vodonosných vrstev kvadrových pískovců dostávají z prostoru Lužickeho zlomu, kde kvadrové pískovce vystupují na povrch. Tato oblast je vzdálena od jímacího vrtu asi 9–10 km severovýchodním směrem. Vodonosný obzor kvadrových křemenných pískovců je mírně ukloněný od severovýchodu k jihozápadu a nahoře a při bázi je od okolí izolovaný nepropustnými jílovci a slinovci. Nadložní nepropustné horniny tak vytvaří tzv. artéský strop. To znamená, že podzemní vody zastižené jímacím vrtem pod arteským stropem vytékají pod tlakem vodního sloupce ve vodonosném souvrství nad okolní terén. Voda z atmosferických srážek, která vsakuje do mírně ukloněného souvrství pískovců, velmi pomalu proudí mezerními prostorami mezi zrny pískovce a po puklináchv těchto pískovcích, až se nakonec dostává do vzniklých erozních zářezů řeky Ploučnice, odkud pak přirozeně vyvěrá do povrchového toku Ploučnice a jejich přítoků. Rychlost prouděni v obzoru křemenných pískovců je velmi pomalá a odpovídá řádově hodnotám cm–m/rok. Podzemní vody z obzoru kvadrových křemenných pískovců středněturonského stáři jsou mnohem mladší, než okolní horniny, kterými pomalu proudí. Tyto podzemní vody jsou považovány z geologického hlediska za vody mladé. Jejich staří, které bylo odhadnuto na základě rychlosti proudění od míst vsakovaní atmosférických srážek do obzoru křemenných pískovců v oblasti průběhu lužické poruchy směrem k jímacímu vrtu, odpovídá zhruba době 15 000 let.

Během velmi pomalého prouděni podzemních vod v obzoru kvadrových pískovců jizerského souvrství dochází k ovlivnění chemických vlastností těchto podzemních vod vyluhováním minerálních látek z okolních hornin. Podzemní vody mají pak neutrální až mírně zásaditou reakci, jsou středně tvrdě, jejich kvalita je poměrně stála a odpovídají Ca-HCO3 typu vod. Jsou to podzemní vody velmi kvalitní, zdravé pro lidský organismus, prosté všech škodlivých látek a po všech stránkách vyhovující jako přírodně pramenité vody. Význam obrovských a stále se obnovujících zdrojů podzemních vod v horizontu středněturonských kvadrových křemenných pískovců je dnes v době stálého znečišťování zdrojů povrchových vod celoevropsky. V oblasti jímacího objektu, který se nachází ve východní časti zástavby města Česka Lípa, odděluje od povrchu tento zdroj kvalitní podzemní vody asi 160m mocný obzor jílovců a slinovců. Tyto horniny jsou nepropustné pro možný průnik znečištěných povrchových vod z oblasti zástavby města do vodonosného horizontu s kvalitní podzemní vodou a tvoří tak přirozenou barieru proti znečištěni podzemních vod.

Jedinečná cesta vody Fromin

Cesta vody FROMIN, vody z doby ledové, začíná přibližně před 15 000 lety, v období horského zalednění severních Čech, kdy začala voda z tajících ledovců prosakovat do podzemí. Pro tuto jedinečnou vodu nejvyšší myslitelné kvality jsme vytvořili exkluzivní obal a do názvu vložili vzkaz každému spotřebiteli, že pije výjimečnou vodu– Vodu z doby ledové. Věnujeme maximální péči procesu stáčení, abychom tuto mimořádnou vodu mohli v neporušeném stavu nabídnout každému zájemci o pití té nejlepší vody, jakou nám naše planeta může nabídnout. Zaručujeme, že Voda z doby ledové neprotekla žádným zařízením na úpravu vody a že zůstala, s celou svojí fascinující přirozeností a metafyzickou pamětí na věky dávno minulé, živoucím svědkem světa nezasaženého průmyslem a nebezpečným civilizačním odpadem. Její mezinárodně oceněný obal, jediný svého druhu mezi balenými vodami, má za úkol upozorňovat na jedinečnost této vody kdekoliv bude stát a nenechat nikoho na pochybách, že je unikátem.

Kojenecká voda Fromin

Název Kojenecká voda není názvem výrobku, ale zavedeným termínem, který používá „zákon o vodě“ pro vodu určité kvality. Na etiketě výrobku může být uveden termín  „Kojenecká voda“ pouze za předpokladu splnění všech zákonných podmínek, které určují výhradně u přírodní pramenité vody celkovou výši mineralizace a mikrobiologickou čistotu vody. Kojenecká voda nesmí být žádným způsobem upravována filtrováním nebo chemicky a je povolena pouze úprava UV ozařováním. Kojenecká voda FROMIN je 100% přírodní pramenitou vodou, která není žádným způsobem upravována, ani ozařována UV paprsky.

Voda je deklarována jako KOJENECKÁ, což znamená, že je prostá jakýchkoliv úprav a je sledována akreditovanou laboratoří v každé výrobní šarži. Spotřebitelé mají tedy záruku, že naše kojenecká voda je v chemické a mikrobiální čistotě odpovídající požadavkům a to i bez nutnosti převařování.

Kojenecká voda FROMIN je ideálním pitím pro budoucí maminky k zajištění zdravého vývoje plodu a po porodu také pro děťátko. Svým složením a chutí je podobná vodě EVIAN a absolutní nezávadnost této vody umožňuje přípravu kojenecké stravy i bez tepelné úpravy a díky nízkému obsahu minerálů je Kojenecká voda FROMIN zároveň nejvhodnějším pitím pro každého, kdo chce žít zdravě, bez ohledu na svůj věk.

 

rozbor vody

továrna Fromin

certifikát

Fromin Pet a kojenecká

Mineralizace vody a srovnání   !!!

Proč vlastně pít?